ใบแจ้งซ่อม‎/‎ใบแจ้งบริการ‎
Maintenance and Service Job Request Form‎
 
 
โครงการ‎
 
เลขที่‎
 
 
project‎
 
job no‎.‎
 
 
 
สำหรับผู้แจ้งซ่อม‎/‎บริการ‎
Client ‎/ ‎Requester Information‎
 
 
ชื่อ‎-‎สกุล‎
 
ห้อง‎/‎ส่วน‎/‎ฝ่าย‎
 
 
name ‎- ‎last name‎
 
room‎/‎section‎/‎location‎
 
 
ชั้น‎
 
โทรศัพท์‎
 
 
floor‎
 
telephone no‎.‎
 
  
ไฟฟ้า‎
 
ปรับอากาศ‎
 
สุขาภิบาล‎
 
อุปกรณ์สำนักงาน‎
 
     
 
electricity‎
  
sanitary‎
 
office appliance‎
 
 
system of project‎
  
air conditioning‎
   
      
      
     
 
communication‎
  
unsatisfied items‎
 
security‎
 
  
cleaning‎
   
     
   
   
 
gardening‎/‎landscape‎
 
other‎
 
   
 
ปัญหาที่เกิด‎
 
 
situation‎
 
 
 
บริเวณ‎
 
 
area‎
 
 
 
สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารอาคารรับเรื่องแจ้ง‎
FM Office Use Only‎
 
 
ผู้รับแจ้งเรื่อง‎
 
วันที่‎
 
เวลา‎
 
น‎.‎
 
 
employee ‎
 
date‎
 
time‎
  
    
 
 
สำหรับฝ่ายวิศวกรรม‎
Engineering Office Use Only‎
 
 
ผู้รับแจ้งเรื่อง‎
 
วันที่‎
 
เวลา‎
 
น‎.‎
 
 
employee ‎
 
date‎
 
time‎
  
    
 
สาเหตุและวิธีการแก้ไข‎
 
 
please specify the cause and required actions‎
 
 
เวลาดำเนินการ‎
 
เริ่ม‎
 
น‎.‎
 
ถึง‎
 
น‎.‎
 
 
operation ‎
 
start‎
 
to‎
 
 
 
ลงชื่อผู้แก้ไข‎
 
วันที่‎
 
 
completed by‎
 
date‎
 
 
 
ลงชื่อผู้ตรวจ‎
 
วันที่‎
 
 
approved by‎
 
date‎
 
 
 
ค่าใช้จ่าย‎
 
  
มี‎
 
ไม่มี‎
 
จำนวน‎
 
บาท‎
 
 
expense‎
     
  
yes‎
no‎
 
total‎
 
baht‎
 
    
 
 
สำหรับลูกค้าผู้ตรวจรับงาน‎
For Client ‎/ ‎Requester‎
 
 
 
ข้าพเจ้าได้ตรวจงานแล้ว เห็นว่า‎
 
 
i have inspected the complained area and found‎
 
 
งานยังไม่ได้รับการแก้ไขให้เรียบร้อย‎
 
ได้รับการแก้ไขเรียบร้อย‎
 
 
the complained area is not yet completed‎.‎
 
the complained area is completed‎.‎
 
 
 
ชื่อลูกค้าผู้ตรวจรับงาน‎
 
วันที่‎
 
เวลา‎
 
น‎.‎
 
 
customer‎'‎s ‎
 
date‎
 
time‎
  
    
 
(‎
 
)‎
 
 
 
ลงชื่อผู้ตรวจรับงาน‎(‎ผู้จัดการฝ่ายบริหารอาคาร‎)‎
 
วันที่‎
 
 
building manager‎'‎s ‎
 
date‎
 
 
 Image  
  
บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด‎
Managed by Plus Property Co‎.‎,‎Ltd‎.‎